Service

service

บริการจากแฮมมิลตัน อินเตอร์เนชั่นแนล 

เราให้ความสำคัญกับการเรียนต่อต่างประเทศ จนเกิดความชำนาญที่พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จ ของผู้ที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศในทุกระดับการศึกษาอย่างครบวงจร

  • ดำเนินเรื่องการสมัครเรียนด้วยความรวดเร็ว พร้อมหนังสือตอบรับ
  • บริการให้คำเเนะนำเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า
  • ติดตามผลการเรียน และช่วยเหลือจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา
  • ผู้ปกครองสามารถติดต่อกับแฮมมิลตันฯ จนกระทั่งนักเรียนสำเร็จการศึกษา
  • บริการเเนะเเนวด้วยข้อมูลถูกต้องและวางแผนการศึกษาต่อเนื่อง
  • บริการข้อมูลหลักสูตรการเรียน การโอนหน่วยกิต
  • สำรองที่พักที่ปลอดภัยในต่างประเทศ
  • วางเเผนการเดินทาง สำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
  • บริการจองรถรับ-ส่งนักเรียน ณ ท่าอากาศยานในต่างประเทศ
  • บริการประกันภัยการเดินทาง